Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego firmy VOSIMA LABORATORIUM®

*w tym Polityka Prywatności
 


I. Definicje

 

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 

a) Sprzedawca - osoba fizyczna, albo prawna, zajmująca się bezpośrednią lub pośrednią obsługą Klientów Sklepu Internetowego VOSIMA® w handlu detalicznym lub hurtowym;

b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, aby dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego VOSIMA® i móc nabyć Towar, będąc Kupującym;

c) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego VOSIMA®

d) Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.vosima.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

e) Towar - organiczne produkty kosmetyczne do włosów prezentowane w Sklepie Internetowym VOSIMA®;

f) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

g) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym VOSIMA LABORATORIUM®, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu VOSIMA®;

h) Opakowanie zwrotne - określa opakowanie/opakowania, w które pakowane są kosmetyki
VOSIMA LABORATORIUM®, nadające się do powtórnego użytku, aż do ich fizycznego zużycia bądź zniszczenia;

i) Kaucja - określa sumę pieniężną, która jest zabezpieczeniem roszczeń za Opakowanie/Opakowania zwrotne w przypadku niedopełnienia zobowiązania lub jego niedbałego wykonania;

j) Trycholog - to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych ze skórą głowy oraz włosami;

k) Program - oznacza Program Komputerowy o nazwie VOSIMA LABORATORIUM®, który jest napisany w języku PHP i działa online na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: „PROGRAM". Z programu można korzystać online za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.). Program przeznaczony jest do weryfikacji przyczyn problemów związanych ze skórą głowy i włosami, który ma na celu dobór indywidualnej terapii przez spec. trychologa. Program jest chroniony przez prawo autorskie;

l) Licencja - określa warunki Umowy Licencyjnej korzystania z Programu VOSIMA LABORATORIUM®;

m) Licencjodawca - osoba zezwalająca na korzystanie z praw do dzieła/utworu (Programu Komputerowego VOSIMA LABORATORIUM®) będącego przedmiotem umowy prawa autorskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

n) Licencjobiorca - osoba otrzymująca zezwolenie na korzystanie z praw do dzieła/utworu (Programu Komputerowego VOSIMA LABORATORIUM®) będącego przedmiotem umowy prawa autorskiego, stając się Użytkownikiem danego programu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;


o) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

p) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

r) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;


s) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

t) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

u) Newsletter - elektroniczna gazetka wydawana cyklicznie przez VOSIMA LABORATORIUM®, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz promocjach.

1.2. Sklep VOSIMA® prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej oraz firmy InPost i DPD.


1.3. Prawa autorskie strony internetowej i Sklepu Internetowego VOSIMA® oraz zawartych w nich treści, projektów graficznym i wykonanych fotografii należą do VOSIMA LABORATORIUM®. Części publikacji strony internetowej i Sklepu VOSIMA® nie mogą być kopiowane ani przesyłane w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOSIMA® należy wejść na stronę internetową www.vosima.pl, następnie w zakładkę o nazwie SKLEP lub bezpośrednio na stronę internetową sklepu www.sklep.vosima.pl i dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego VOSIMA® wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia,

b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c) Wybranej metody płatności,

d) Wybranego sposobu dostawy.


2.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą VOSIMA LABORATORIUM® Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

2.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
III. Ceny i metody płatności

3.1.
 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami, które nie zawierają podatku VAT (NP - nie podlega) oraz określają koszt opcji dostawy danych Towarów.


3.2. W ceny towarów wliczona jest kaucja w wysokości 5 zł za opakowanie (słownie: pięć złotych), która jest zabezpieczeniem roszczeń za opakowanie zwrotne w przypadku niedopełnienia zobowiązania lub jego niedbałego wykonania.

3.3. Robiąc zakupy w Sklepie VOSIMA®, można skorzystać z następujących metod płatności:


a) Płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego systemu płatności;

b) Płatność przelewem tradycyjnym (za pośrednictwem wybranego systemu płatności);

c) BLIK (za pośrednictwem wybranego systemu płatności);

d) Płatność przy odbiorze.
 

IV. Dostawa
 

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką w Dni robocze za pośrednictwem firmy InPost, DPD lub Poczty Polskiej. Koszty dostawy znajdują się na oficjalnej stronie firmy InPost, DPD lub Poczty Polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od Towarów jakie zamówi Klient.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp w każdym czasie do niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.vosima.pl w zakładce SKLEP lub bezpośrednio ze strony internetowej sklepu www.sklep.vosima.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

V. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

5.2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

5.3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który należy pobrać TUTAJ (przesłać na adres siedziby firmy: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@vosima.pl). Wzór formularza nie ogranicza uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego, jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, podając wszystkie niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia danej procedury. Oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów.

5.6. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.7. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy otrzymany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towar powinien być zabezpieczony i zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5.8. Zwracane Towary należy odesłać na adres: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

5.9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.11. Klient opcjonalnie może rozpakować przesyłkę i sprawdzić jej zawartość. W przypadku rezygnacji, poniesione koszty zostaną zwrócone Klientowi (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru).

5.12. Zwracany produkt nie może nosić śladów otwierania (w tym naruszenia/zerwania plomby zabezpieczającej) oraz użytkowania.


5.13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym zerwanie plomby zabezpieczającej);

e) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Prawo i zasady zwrotu opakowań

6.1.
Sprzedający VOSIMA LABORATORIUM® przyjmuje opakowania zwrotne po swoich kosmetykach, nadesłane przez Kupujących na adres siedziby firmy: Al. J. Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

6.2. Zwracane opakowanie/opakowania muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione nakrętek oraz etykiety), a ich stan musi umożliwiać powtórne wykorzystanie. Opakowania nie mogą być zniszczone (pęknięte, pogięte i porysowane). Opakowania powinny być zabezpieczone i zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w transporcie.

6.3. Rodzaj zwracanych opakowań musi być zgodny z danym numerem/numerami zamówienia/oferty, a ich liczba nie może przekroczyć zamówionej ilości i rocznego terminu zwrotu od daty zakupu danego/danych produktu/produktów.

6.4. Do przesyłki należy dołączyć:

a) Informacje z numerem/numerami zamówienia/oferty (z którego/której zwracane są opakowania),

b) Imię i nazwisko Kupującego,

c) Numer rachunku bankowego.

Powyższe dane można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres mailowy: info@vosima.pl (LECZ dodatkowo ze wskazaniem w wiadomości: numeru przesyłki nadanej do nas przez wybranego przewoźnika).

*wykazanie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe.

6.5. Kupujący uprzednio ponosi koszt odesłania opakowania/opakowań, który w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony wraz z Kaucją za opakowanie na wskazane dane.

6.6. Koszt zwrotny za przesyłkę jest stały i wynosi 14,99 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) niezależnie od wybranej opcji dostarczenia przesyłki do siedziby naszej firmy przez Kupującego.

6.7. Kupującemu przysługuje jednorazowy zwrot kosztów przesyłki na dany numer zamówienia.

6.8. W przypadku zwrotu opakowań z kilku zamówień jednocześnie (tzn. w jednej przesyłce), obowiązuje jednorazowy zwrot kosztów za przesyłkę.

6.9. Nie zwracając jednocześnie wszystkich opakowań z danego zamówienia, Kupującemu przysługuje jeden zwrot kosztów przesyłki na określony numer zamówienia.
Przykład: W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów i odesłania opakowań zwrotnych z danego zamówienia oddzielnie (za których odesłanie Kupujący poniósł każdorazowo koszt), zostanie zwrócony jeden koszt przesyłki dla danego zamówienia, stąd zaleca się zwrot wszystkich posiadanych opakowań po kosmetykach VOSIMA LABORATORIUM® w jednej paczce.

6.10. Kaucja zwrotna wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) za każde nadesłane opakowanie.

6.11. Nie ma możliwości osobistego zwrotu opakowań w siedzibie naszej firmy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem oraz przesyłek nadesłanych na paczkomat, itp.

6.12. Opakowanie pozostaje własnością Sprzedawcy.
Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń za opakowanie zwrotne w przypadku niedopełnienia zobowiązania lub jego niedbałego wykonania. Kaucja nie jest należnością za dany towar w rodzaju przedpłaty, zaliczki czy zadatku oraz nie jest usługą.

6.13. Zwrotu kaucji i kosztów przesyłki nie zalicza się na poczet rabatu przy zamówieniach złożonych w naszym Sklepie.

6.14. Opakowania można zwrócić w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Dbamy o Ciebie i środowisko <3.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1.
 VOSIMA LABORATORIUM® jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu cywilnego.


7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: info@vosima.pl

VOSIMA LABORATORIUM® zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. VOSIMA LABORATORIUM® jest producentem wyrobów kosmetycznych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu przeznaczenia i przydatności sprzedawanych produktów przez okres wskazany na etykiecie. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach terminu przydatności pisemnie na adres: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. J. Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza, mailowo pod adres: info@vosima.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.VIII. Program komputerowy VOSIMA LABORATORIUM®

8.1. Program jest napisany w języku PHP i działa online na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: PROGRAM". Z Programu można korzystać online za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.).

8.2. Fakt korzystania z Programu VOSIMA LABORATORIUM® oznacza jego akceptację i zgodę na przestrzeganie warunków Licencji określonych w Umowie Licencyjnej Programu oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Licencyjnej, co nie stanowi naruszenia prawa i odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wobec Użytkownika. Licencja jest dostępna na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: PROGRAM", następnie w podzakładce o nazwie: LICENCJA".

8.3. Powielanie/kopiowanie treści Programu lub jego dokumentacji w zakresie wykraczającym poza zezwolenie udzielone w Umowie Licencyjnej Programu jest niedozwolone i stanowi akt naruszenia polskiego prawa autorskiego.

8.4. Program przeznaczony jest do weryfikacji przyczyn problemów związanych ze skórą głowy i włosami, który ma na celu dobór indywidualnej terapii przez spec. trychologa.

8.5. Program VOSIMA LABORATORIUM® jest chroniony prawem autorskim.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.
 VOSIMA LABORATORIUM® podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu VOSIMA®, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VOSIMA LABORATORIUM® o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego VOSIMA®.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu VOSIMA®, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. J. Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza, mailowo pod adres: info@vosima.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu VOSIMA®.

9.5. VOSIMA LABORATORIUM® zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Newsletter

10.1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

10.2.  Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

10.3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez VOSIMA LABORATORIUM® korespondencji drogą elektroniczną z treściami informacyjnymi dotyczących zdrowia i produktów kosmetycznych oferowanych przez Sklep VOSIMA®, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania takiego Newslettera.

10.4. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera, wpisując swój adres mailowy na stronie Sklepu VOSIMA® w oknie "NEWSLETTER", wybierając opcję "WYPISZ" lub kliknąć w link zawarty w wiadomościach mailowych od VOSIMA LABORATORIUM®, wypisując się z newslettera.

XI. Postanowienia końcowe

11.1.
 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VOSIMA LABORATORIUM®, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VOSIMA LABORATORIUM®, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VOSIMA LABORATORIUM®.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i jest dostępny na stronie Internetowej Sklepu VOSIMA®.

11.5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu